Staramydlarnia - home spa collection Shea

KWD 32.000

Product Information

Staramydlarnia - Shea bath & shower gel 500 ml

Staramydlarnia - Shea body butter 200 ml

Staramydlarnia - Shea hand cream 100 ml

Staramydlarnia - Shea hand & face wash 300 ml
Staramydlarnia - Shea face cream 100 ml